Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Spredte træk af Lemvig Købstads historie

TRAP:   

Kort over den nord-vestlige Deel af Ringkjøbing Amt.

1.   Skodborg Herred Det nuværende Thyborøn-Harboøre-Engbjerg
2. Vandfuld Herred   Lemvig kommune indtil 31.12.2006 bortset fra et område i NØ med Humlum og Venø.
Fra 01.01.2007          Begge herreder bortset fra Humlum og Venø udgør nu Lemvig kommune.
Lemvig postdistrikt er identisk med Lemvig Kommune bortset fra Nees mod Syd.

Haandbog for Rejsende

af Ejler Hagerup Tregder, 1824.

Indhold: Første Afdeling:

Historisk-Topografiske Noticer om Stæderne, Poststationerne og deres omgivelser, i alphabetisk Orden.

Afsnittet om Lemvig er hentet fra E. Dreyers Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder i Ribe Stift. Viborg 1795, 8.

(s.160 - 61) Lemvig, liden Stad paa den vestlige side af Jylland, ved en arm af Limfjorden...

          

Brev- og Extrapoststation (Pakkepost een Gang maanedligen).


Anden Afdeling: Post- og Rejserouter

            Afstande i mile (1 mil = 7 km)


Tredje Afdeling: Almennyttige Efterretninger for Rejsende

 I.    Postvæsen: Befordringen til Lands og til Vands. De vigtigste Posters Ankomst og Afgang paa ethvert Sted.
 II. Myntvæsen
III. Maal og Vægt

 

Datidens Bancosedler

         
01: Kopi af 20 rigsdaler dansk courant 1808
02: Kopi af Kobmand Andrup, 24 skilling 1812 (rettet fra 1810)

 

Kort over Lemvig

                                         

Trap: Danmark I, 1858    Trap: Danmark II, 1879    Trap: Danmark III, 1902

 

Det Nørrejyske Redningsvæsen

Det Nørrejyske Redningsvæsen blev officielt oprettet i 1852, men allerede i 1847 tog Christopher Berent Claudi initiativ til at oprette redningsstationer på den jyske vestkyst. De 2 første var "Tuskjær" i Fjaltring og "Flyvholm" i Harboøre.
C. B. Claudi var sandflugtskommissær og justitsråd, og han var bosiddende på gården "Grydsbæk" i Vandborg.
I 1860 ansatte han Anthon Andersen - lokal skibstømrer og sømand som medhjælper. I 1869 afløste han Claudi, og i de næste 40 år ledede og udviklede han redningsvæsenet. Han oprettede telefonstationerne og strandvagterne langs vestkysten.
Han blev i daglig tale kaldt Konsul Andersen, og ved sin død i 1909 blev han fulgt til graven af stort set hele byen.

Læs historien om det Nørrejydske Redningsvæsen

        

01: Justitsraad C. B. Claudi
02: Konsul Anthon Andersen
3 og 4: segl: Nørrejydske redningsvæsen 1865 og 68

         

01: Thorsminde Redningsstation
02: Raketstationen i Thorsminde
03: Redningsraketten affyres
04: Redningsøvelse ved Vesterhavet
05: Regningsbåden sættes ud
06: Flyvholm Redningsstation


Fragtskibet "Mathilde" 1922-49

Da D.F.D.S. nedlagde deres ugentlige limfjordsrute, blev Lemvig og Skive uden fast forbindelse med København ad søvejen, hvilket var til stor gene for handelsstanden.
Skibsfører Laurids Hedaa, Lemvig tog initiativ til - med tilsagn om støtte fra handelsstanden i de to byer - for egen regning at etablere en fast ugentlig forbindelse med hovedstaden.
Han lod bygge en tremastet motorskonnert, der kunne laste 165-170 ton, med en maskinkraft pa 100 HK og som kostede 100.000 kr.
Den var i drift fra 1922 til 1924, hvor den blev afløst af et rent motorskib. Det havde tidligere sejlet for Fyr- og Vagervæsenet.
Begge skibe var opkaldt efter Laurids Hedaas kone Mathilde.
I København havde "Mathilde" sin faste plads i Nyhavn, og i Lemvig var pladsen, hvor "Mathildes Pakhus" lå.
Pakhuset blev fjernet i forbindelse med restaureringen af Mathildes Kaj i 1997. I 2000 blev den nuværende bygning med Fiskerestaurant, Fiskernes Indkøbsforening og servicebygning for sejlere opført.

               

01: Den første "Mathilde" 1922-24
02: M/S "Mathilde" 1924-49
03 og 04: Lemvig Havn ved Mathildes Pakhus 1945
05: M/S "Mathilde", Lemvig ved kajen i Nyhavn

       
02: Fragtbrev til V.L.T.J. 1922
03: fragtbrevets bagside

Kongebesøget i Lemvig 1908

         

01: Kongens ankomst
02: Lemvig torv under kongebesøget
03: Kong Fr. d. VIII og dronning Louise modtages på havnen
04: Kongeparret begynder turen i kareten
05: Kareten kører i byen
06: Kareten passerer "Vesterhus" - nu Lemvig Museum

  
01: Kongeparret besøger Bovbjerg Fyr

 

Billeder og andet fra det gamle Lemvig

           

01: Lemvig 1767 efter Pontoppidans Danske Atlas
02: Lemvigs Byvaaben, postkort fra ca. 1910
03: Dagvogn fra Struer til Lemvig
04: tekst over døren

   Lemvig Kjøbstad/ Skodborg-Vandfuld/ Herreder.
   stempel kendt brugt i 1868
   RINKJØBING AMTS/ NORDRE PROVSTIES/ * SEGL *
   stempel kendt brugt i 1875/78
   Lemvig By og Skodborg Vandfuld Herreders Kontor
   stempel kendt brugt i 1888
   Tjenestebrev fra Hygum til Holstebro Amtsstue 1859 afsendt
   af pastor Møller med Hyfwum Fattigsegl. Tjenestebreve var
   portofrie for afsenderen, når de blev sendt på embeds vegne.
   K. T. = Kongelig Tjeneste.

           

01: Lemvig Apotek 1816 - 95
02: Lemvig Apotek 1895 - 1965
03: Lemvig Apotek fra 1965
04. Apotekere fra 1813 - 1988
05. Segl brugt i 1828: P.C.G.: Apoteker P. C. Groess

 

Segl brugt i Lemvig og opland

           
Lemvig Byes Segl 1823 og Lemvig Kiøbsteds Seigl 1853 - 71

     
Lemvig Toldsted 1859 og 1861

  Skodborg og Vandfuld Herreder 1851

     Nørrejydske Redningsvæsen 1865 og 1868

  P.C.G. 1828, Apoteker P. C. Groess

  Klosterhedens Skovdistrikt 1923

           

01 - 02: Harboøre_Engbjerg Pastorats Segl 1853 og 1854
03 - 05: Lomborg og Rom Sogne Forstanderskabets Segl 1851, 1865 og 1883

           
01: Fjaltring og Trans Sognes Pastorater 1869
02 - 03: Tørring og Heldum Sogneforstanderskabs Segl 1853 og 1865
04: Hyfwum Fattigsegl 1859, (Hygum)
05: C.F.M. 1867

         

01 - 02: J.C.V. 1851 og 1852
03: O. 1879
04: G.K. 1890/95
05: J.B.B. 1880, sognepræst J. P. Brogaard, Dybe
06: Hans Petersen /*Lemvig* 1909 (sagfører)

              

01: stjerne 1864
02: figurer 1964
03: figurer 1865
04: utydelig, måske J.C.V. 1863
05: ulæselig 1861

Et par udenbys:

     

01: Ribe Stifts Segl 1848
02: Holstebro Amtstues Segl 1870
03: Thisted Kiøbstads ... 1902